Статут
Ржищівського будинку дитячої та юнацької творчості

Загальна частина

1. Позашкільний навчальний заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

2. Ржищівський будинок дитячої та юнацької творчості у своїй діяльності керується Конституцією України (254 к/96-Вр), Законом України «Про освіту», Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. №433 (433-2001-п) (зі змінами), наказами МОН, Головного управління освіти і науки, міського відділу освіти, рішенням виконкому Ржищівської міської ради

3. Навчально-виховний процес в БДЮТ здійснюється українською мовою.

Організаційно-правові засади діяльності позашкільного навчального закладу

4. Ржищівський будинок дитячої та юнацької творчості є юридичною особою і діє на підставі Статуту, погодженого завідувачем міського відділу освіти та затвердженого міською радою. Повна назва закладу – Ржищівський будинок дитячої та юнацької творчості (РБДЮТ). Зареєстрований: Київська обл., м.Ржищів, вул.III Інтернаціоналу 24А Засновником позашкільного навчального закладу є міська рада.

5. Засновник через уповноважений ним органом – відділ освіти, здійснює фінансування закладу та надає йому право розпоряджатися коштами.

Головним завданням позашкільного навчального закладу є:

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих школярів;

- організація дозвілля та пошук його нових форм;

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Діяльність РБДЮТ будується на принципах доступності громадян України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань; статі, етичного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; гуманізму, науковості, світського характеру освіти, правового і соціального захисту вихованців, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і прогностичності, безперервності і різноманітності.

Будинок дитячої та юнацької творчості самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про позашкільний навчальний заклад.

Будинок дитячої та юнацької творчості несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про позашкільну освіту» та Положення про позашкільний навчальний заклад;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньо-виробничої, наукової діяльності та приватними особами;

- дотримання фінансової дисципліни.

Будинок дитячої та юнацької творчості має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати норми і засоби організації навчально-виховного процесу;

- розробляти і впроваджувати власні програми навчальної і науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

- визначати контингент учнів;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- організовувати перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати, матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- запрошувати на роботу спеціалістів на договірних умовах;

- бути власником і розпорядником майна (рухомого і нерухомого);

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

- залишати в своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду господарським способом.

6. Позашкільний навчальний заклад проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.

7. РБДЮТ працює за річним планом, погодженим з відділом освіти виконкому Ржищівської міської ради.

8. Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, а також за робочими програмами керівників гуртків, схвалених педагогічною радою РБДЮТ, затверджених відділом освіти.

9. Індивідуальне навчання у позашкільному навчальному закладі проводиться відповідно до порядку, затвердженого МОНМС.

10. Середня наповнюваність гуртків, груп становить 10-15 вихованців.

Гурток – це об’єднання вихованців відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Група – це складова гуртка одного профілю.

Наповнюваність окремих гуртків установлюється директором РБДЮТ залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більше як 25 вихованців.

11. Прийом до РБДЮТ здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків) за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом.

Прийом вихованців для одержання позашкільної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

Для зарахування вихованців до спортивних, туристських, хореографічних гуртків потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять.

До будинку дитячої та юнацької творчості зараховуються вихованців віком від 5 до 18 років.

12. Навчальний рік у РБДЮТ починається 1 вересня і триває до 31 травня.

13. Комплектування гуртків, груп здійснюється в період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка.

У канікулярні дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом, затвердженим директором РБДЮТ.

14. Тривалість одного заняття в РБДЮТ визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
старшого віку – 45 хвилин;

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи.

15. Гуртки позашкільного навчального закладу класифікуються за трьома рівнями:

- Початковий рівень – спрямований на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересів до творчої діяльності;

- Основний рівень – спрямований на розвиток інтересів вихованців, знання, практичні уміння і навички, задовольняє потреби у професійній орієнтації

- Вищий рівень – об’єднує за інтересами здібних і обдарованих вихованців.

16. Позашкільний навчальний заклад організовує роботу гуртків у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів на базі міського фізкультурно-оздоровчого комплексу, Ржищівського Будинку культури, будинку мистецтва М.Волошина.

17. Позашкільний навчальний заклад проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту форм і методів діяльності гуртків.

У РБДЮТ функціонує методичне об’єднання керівників гуртків.

Методичне об’єднання створено для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями позашкільної освіти за різними напрямами.

Позашкільний навчальний заклад підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводить у формі курсів.

18. РБДЮТ з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців проводить організаційно-масову роботу у формі концерту, змагання, виставки, екскурсії.

19. Випускникам Ржищівського будинку дитячої та юнацької творчості, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому МОНМС.

Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Учасники навчально-виховного процесу

20. Учасниками навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі є:

- вихованці;
- директор;
- керівники гуртків;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

21. Вихованці позашкільного навчального закладу мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- навчання у кількох гуртках в одному позашкільному навчальному закладі;

- добровільний вибір виду діяльності;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою позашкільного навчального закладу;

- участь в різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогів та ін. працівників, які порушують права, принижують честь і гідність вихованців.

22. Вихованці РБДЮТ зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально-етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- охайно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог Статуту, правил для вихованців.

23. Педагогічні працівники РБДЮТ мають право:

- внесення директору позашкільного навчального закладу пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд директору та педагогічній раді пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів;

- проведення в установленому порядку дослідно-експерементальної, пошукової роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями;

- захист професійної честі,гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

24. Педагогічні працівники РБДЮТ зобов’язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних норм поведінки;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров’я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків;

- дотримуватися вимог Статуту, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради РБДЮТ;

- виконувати накази і розпорядження Головного управління освіти і науки, міського відділу освіти виконкому Ржищівської міської ради , директора РБДЮТ .

25.Керівники гуртків працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором РБДЮТ.

26. Обсяг педагогічного навантаження У РБДЮТ визначається директором і затверджується міським відділом освіти.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованця протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

27. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків.

28. Педагогічні працівники РБДЮТ підлягають атестації один раз на п’ять років відповідно до порядку встановленого МОНМС.

29. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють мають право:

- обирати і бути обраними до батьківського комітету;

- звертатися до міського відділу освіти, директора РБДЮТ з питань навчання та виховання дітей;

- приймати рішення про участь вихованців в інноваційній діяльності позашкільного навчального закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази РБДЮТ;

- захищати законні інтереси вихованців.

Управління позашкільним навчальним закладом

30. Керівництво Ржищівським будинком дитячої та юнацької творчості здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має педагогічну вищу освіту і стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти.

31. Директор, педагогічні працівники РБДЮТ призначаються на посаду і звільняються з посад відповідно до законодавства.

32. Директор Ржищівського будинку дитячої та юнацької творчості:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм. Якістю знань, умінь та навичок вихованців;

- створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального закладу;

- - організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або в органах Державного казначейства;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам РБДЮТ відповідно до законодавства;

- представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності позашкільного навчального закладу;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників позашкільного навчального закладу;

- затверджує посадові обов’язки працівників РБДЮТ.

33. Педагогічна рада РБДЮТ:

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи позашкільного навчального закладу, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності РБДЮТ, утворення нових гуртків;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнення науки і передового педагогічного досвіду;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

35. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб позашкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше, 4-х на рік.

36. Органом громадського самоврядування РБДЮТ є загальні збори колективу.

У позашкільному навчальному закладі за рішенням загальних зборів створено і діє батьківський комітет.

Фінансово господарська діяльність та

матеріально-технічна база

позашкільного навчального закладу

37. Фінансово-господарська діяльність РБДЮТ проводиться відповідно до законодавства та Статуту.

38. Фінансування РБДЮТ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

39. Додатковими джерелами формування коштів РБДЮТ є:

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

- Кошти, отримані позашкільним навчальним закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.

40. Ржищівський будинок дитячої та юнацької творчості у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами господарської та ін.. діяльності відповідно до його Статуту;

- користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту.

Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу включає приміщення, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме й нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи Ржищівькому будинку дитячої творчості надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається виконкомом Ржищівської міської ради та відділом освіти відповідно до законодавства.

41.Майно позашкільного навчального закладу може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти.

42.Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у РБДЮТ здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

Держаний контроль за діяльністю

позашкільного навчального закладу

43.Державний контроль за діяльністю РБДЮТ здійснюють Головне управління ос віти і науки, виконком Ржищівської міської ради, відділ освіти.

44. Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільного навчального закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше, ніж один раз в десять років.

Реорганізація або ліквідація

позашкільного навчального закладу

45.Реорганізація або ліквідація позашкільного навчального закладу здійснюється згідно до Положення «Про порядок створення, реорганізацію і ліквідацію навчально-виховного закладу» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №228 (зі змінами).

Кiлькiсть переглядiв: 277

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.